ช่วยม้าไทย

ม.ม้า คึกคัก

คนกับสัตว์มีความสัมพันธ์กันมานาน จึงไม่อาจทราบได้ว่านานเท่าไร

บางคนเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน บางคนเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม บางคนเลี้ยงไว้เพื่อประกอบอาหาร

ดังนั้นสัตว์เลี้ยง จึงเป็นได้ทุกอย่างที่มนุษย์จะให้เป็น

- ช่วยม้าไทย